Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrowicach

Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrowicach

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: nie dotyczy

Data udostępnienia: 2019-01-03

Ogłoszono dnia: 2019-01-03 07:41:45 przez Beata Wasyłyk-Sosnowska

Termin składania dokumentów: 2019-01-17 14:00:00

Nr ogłoszenia: 11

Zlecający: Wójt Gminy Bobrowice

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1).Wykształcenie wyższe oraz specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508).
2).Staż pracy: 5 lat, w tym minimum 3 lata w pomocy społecznej.
3).Prawo jazdy kat. B.
4).Znajomość regulacji prawnych z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, postępowania wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej, dodatków mieszkaniowych
i energetycznych, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy państwa
w wychowaniu dzieci, postępowania administracyjnego, kodeksu pracy, finansów publicznych, samorządu gminnego, ochrony danych osobowych.
5).Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.
6).Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.
8).Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.
9).Obywatelstwo polskie.
b. Wymagania dodatkowe:
1).Umiejętność kierowania zespołem pracowników.
2).Umiejętność praktycznego stosowania przepisów.
3).Umiejętność analizy dokumentów i sporządzania pism urzędowych.
4).Umiejętność poprawnego formułowania decyzji administracyjnych.
5).Predyspozycje osobowościowe tj.: kreatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność skutecznego komunikowania się, odpowiedzialność, terminowość, rzetelność; sumienność, obowiązkowość, bezstronność, łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, wysoka kultura osobista.
6).Bardzo dobra organizacja czasu pracy.
7).Aktywność w doskonaleniu własnych umiejętności.
8).Znajomość procedur i praktyka w zakresie pozyskiwania środków unijnych i innych środków pozabudżetowych przeznaczonych na statutową działalność Ośrodka.
9).Dyspozycyjność.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1).Kierowanie działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz reprezentowanie go na zewnątrz.
2).Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych, pomocy  i innych wynikających z przepisów prawa przekazanych do kompetencji i statutu jednostki.
3).Organizacja pracy w GOPS na poszczególnych stanowiskach pracy, zapewniająca sprawne wykonywanie zadań.
4).Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych
5).Nadzór merytoryczny nad pracą pracowników i kontrola dokumentacji prowadzonej przez pracowników.
6).Analizowanie i ocenianie zjawisk powodujących zapotrzebowanie na świadczenia
z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń.
7).Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w trudnych sytuacjach życiowych osobom potrzebującym.
8).Współdziałanie z instytucjami, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami oraz zakładami pracy w celu realizacji zadań społecznych.
9).Sprawowanie nadzoru i odpowiedzialność za majątek GOPS.
10).Przygotowanie i składanie informacji i sprawozdań dotyczących funkcjonowania GOPS.
11).Pozyskiwanie środków pozabudżetowych, w tym unijnych na działalność Ośrodka.
12).Informowanie przełożonego o stanie prowadzonych spraw i zaistniałych problemach.
13).Aktualizowanie, opracowywanie i realizacja Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.
14).Przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń dot. działalności Ośrodka.
15).Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy Bobrowice 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

1).Stanowisko: urzędnicze, kierownicze.
2).Wymiar czasu pracy: pełny etat.
3).Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrowicach
4).Praca jednozmianowa.
5).Praca przy komputerze.
6).Praca z klientem.

V. Wymagane dokumenty:

      1).list motywacyjny;
2).życiorys  (CV);
3).kserokopie świadectw pracy;
4). kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie
o stanie odbytych studiów);
5).inne dodatkowe dokumenty o posiadanych  kwalifikacjach i umiejętnościach;
6).oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
7).oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-01-17 14:00:00
b. Sposób:
5. Wymagane dokumenty aplikacyjne w zaklejonej kopercie należy składać osobiście  
w sekretariacie  Urzędu Gminy Bobrowice (pokój  Nr 14)  lub przesłać pocztą na adres: Urząd  Gminy  Bobrowice, Bobrowice Nr 131,  66-627  Bobrowice z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko Kierownika Gminnego Pomocy Społecznej w  terminie  do dnia 17 stycznia 2019r do godziny 14. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
c. Miejsce:
6. Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne określone  w ogłoszeniu zostanie przeprowadzone w dniu 22 stycznia 2019r, w Urzędzie Gminy  Bobrowice pokój nr 15 o godz. 1100.

VII. Informacje dodatkowe:

7. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Bobrowice (www.bip.bobrowice.pl) oraz tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Bobrowice.
 
8. RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Urzędzie Gminy Bobrowice dostępna jest na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Bobrowice http://www.bip.bobrowice.pl/200/Klauzula_RODO/
 
9. Wszelkich informacji na temat naboru udziela Pani Beata Wasyłyk-Sosnowska – Sekretarz  Gminy  tel. (68) 391-92-13 (w godz. pracy urzędu).
 
10. Wójt Gminy Bobrowice zastrzega sobie prawo odwołania naboru bez podania przyczyny.
 
Bobrowice, dnia 03.01.2019r r.
 
                                                                                         Wójt Gminy
 
                                                                                     Wojciech Wąchała

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Beata Wasyłyk-Sosnowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-01-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Wasyłyk-Sosnowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-01-03 07:41:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bartosz Dzień
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-01-03 07:41:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bartosz Dzień
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-01-18 09:27:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
750 raz(y)