ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 15Drukuj informację Ogłoszenie numer: 15

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: ds. budownictwa i gospodarki przestrzennej

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Urząd Gminy Bobrowice

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: nie dotyczy

Data udostępnienia: 2019-08-01

Ogłoszono dnia: 2019-08-01 11:28:36 przez Beata Wasyłyk-Sosnowska

Termin składania dokumentów: 2019-08-22 14:00:00

Nr ogłoszenia: 15

Zlecający: Wójt Gminy Bobrowice

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1)   wykształcenie wyższe preferowane w zakresie budownictwa;
2)  biegła umiejętność posługiwania się komputerem w środowisku Windows oraz znajomość pakietu biurowego Office;
3)   prawo jazdy.
b. Wymagania dodatkowe:
1)  znajomość przepisów prawa związanych z zakresem wykonywanych zadań na stanowisku;
2) cechy osobowe: umiejętność pracy w zespole, zdolność analitycznego myślenia, łatwość formułowania  wniosków, rzetelność, dyspozycyjność, dobra organizacja pracy, odporność na stres, komunikatywność;
3)   staż pracy na podobnym stanowisku.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Prowadzenie wszystkich spraw będących w kompetencji gminy z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego i zarządu nad drogami gminnymi.
2. Realizowanie wszystkich zadań w zakresie oświetlenia  ulicznego.
3. Wykonywanie wszystkich niezbędnych czynności w imieniu inwestoratj. w zakresieinwestycji prowadzonych przezGminęBobrowice.
4. Prowadzenie spraw będących w kompetencji gminy określone w ustawie:
a) drogi publiczne:
- wywłaszczenie  terenów pod budowę  dróg, odszkodowania;
b) gospodarka komunalna:
- dbanie o terminowe dokonywanie przeglądów technicznych budynków komunalnych i w tym zakresie współpracowanie z samodzielnym stanowiskiem ds. rolnictwa i gospodarowania mieniem komunalnym;
5. Przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji budowlanej budynków i budowli  stanowiących własność gminy oraz prowadzenie książki obiektów budowlanych.
6.  Składanie okresowych informacji  Wójtowi o postępie prowadzonych inwestycji, a na bieżąco  o występujących problemach w wykonawstwie prowadzonych remontów czy budowy.
7. Nadawanie  numeracji budynkom, w tym celu sporządza i przechowuje odpowiednią  dokumentację.
8. Prowadzenie spraw dotyczących budownictwa mieszkaniowego,  w tym m.in. planowanie ich budowy i remontów.
9. Prowadzenie ewidencji zabytków na terenie gminy oraz zapewnianie ich właściwej ochrony. W tym zakresie współpracowanie z konserwatorem zabytków.
10. Inicjowanie i organizowanie spraw związanych z opracowaniem studium i planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy i ich zmian.
11. Prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
12.Przyjmowanie wniosków w celu przygotowania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
13.Wykonywanie innych czynności należących do kompetencji gminy, wynikających z przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym;

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. pełny wymiar czasu pracy;
 2. miejsce pracy: Urząd Gminy Bobrowice, 66-627 Bobrowice 131, stanowisko pracy znajduje się na I piętrze, brak windy;
 3. budynek nie jest przystosowany do poruszania się wózkami inwalidzkimi;
 4. stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, praca w zespole, bezpośredni kontakt z klientami;
 5. praca przy obsłudze monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie;
 6. praca w terenie;
 7. praca o charakterze administracyjno - biurowym;
 8. praca w godz. 7.00 - 15.00 (wtorek-piątek),  8.00-16.00 (poniedziałek);
 9. w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, organizuje się służbę przygotowawczą.

V. Wymagane dokumenty:

1)   list motywacyjny;
2)   życiorys  (CV);
3)   kserokopie świadectw pracy;
4)   kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie
o stanie odbytych studiów);
5)   inne dodatkowe dokumenty o posiadanych  kwalifikacjach i umiejętnościach;
6)   oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
7)   oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-08-22 14:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne w zaklejonej kopercie należy składać osobiście  
w sekretariacie  Urzędu Gminy Bobrowice (pokój  Nr 14)  lub przesłać pocztą na adres: Urząd  Gminy  Bobrowice, Bobrowice Nr 131,  66-627  Bobrowice z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko ds. budownictwa i gospodarki przestrzennej” w  terminie  do dnia 22 sierpnia 2019 r. do godz. 1400. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
c. Miejsce:
 Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne określone  w ogłoszeniu zostanie przeprowadzone w dniu 23 sierpnia 2019 r. w Urzędzie Gminy  Bobrowice pokój nr 15 o godz. 1100.
 
9. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Bobrowice (www.bip.bobrowice.pl) oraz tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Bobrowice.
 
10. RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Urzędzie Gminy Bobrowice dostępna jest na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Bobrowice http://www.bip.bobrowice.pl/200/Klauzula_RODO/
 
11. Wszelkich informacji na temat naboru udziela Pani Beata Wasyłyk-Sosnowska – Sekretarz  Gminy  tel. (68) 391-92-13 (w godz. pracy urzędu).
 
12. Wójt Gminy Bobrowice zastrzega sobie prawo odwołania naboru bez podania przyczyny.
 
Bobrowice, dnia 8 sierpnia 2019 r.                                                    
 
 
                                                                                             Wójt Gminy
 
                                                                                        Wojciech Wąchała

VII. Informacje dodatkowe:

Informacja: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.
« powrót do poprzedniej strony