ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 14

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: ds. publiczno-prawnych rozliczeń finansowych i kasy

Miejsce pracy: Urząd Gminy Bobrowice

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: nie dotyczy

Data udostępnienia: 2019-03-06

Ogłoszono dnia: 2019-03-06 przez Beata Wasyłyk-Sosnowska

Termin składania dokumentów: 2019-03-22 14:00:00

Nr ogłoszenia: 14

Zlecający: Wójt Gminy Bobrowice

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1)   wykształcenie co najmniej średnie preferowane ekonomiczne;
2)  biegła umiejętność posługiwania się komputerem w środowisku Windows oraz znajomość pakietu biurowego Office;
3)   prawo jazdy.
b. Wymagania dodatkowe:
1)  znajomość przepisów prawa związanych z zakresem wykonywanych zadań na stanowisku;
2) cechy osobowe: umiejętność pracy w zespole, zdolność analitycznego myślenia, łatwość formułowania  wniosków, rzetelność, dyspozycyjność, dobra organizacja pracy, odporność na stres, komunikatywność;
3)   staż pracy na podobnym stanowisku.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) prowadzenie ewidencji analitycznej należności cywilno - prawnych i dokonywanie rozliczeń w tym zakresie (w tym należności za wodę, ścieki, wieczyste użytkowanie, czynsz najmu i dzierżawy i inne);
2) systematyczne rozliczanie i egzekwowanie zaległości w należnościach cywilno - prawnych (w tym zawieranie umowy ugody w sprawie spłaty zadłużenia, umarzanie, odraczanie i rozkładanie na raty);
3) wnioskowanie o podjęcie przez wójta decyzji o zawieszeniu lub wstrzymaniu egzekucji należności pieniężnych;
4) dokonywanie rozliczeń dłużników i wierzycieli, prowadzenie w tym zakresie stosownej ewidencji oraz egzekwowanie należnych wierzytelności;
5) prowadzenie obsługi kasowej urzędu i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na życzenie petenta, przy wpłacie gotówką do kasy, wystawianie faktury VAT;
6) prowadzenie analitycznej ewidencji podatku VAT należnego i w tym zakresie przekazywanie ewidencji na stanowisko ds. księgowości budżetowej i VAT;
7) sprawdzanie i przechowywanie dokumentów księgowych do zatwierdzenia i  do zapłaty;
8) przechowywanie i zabezpieczanie okrągłej pieczęci urzędu, pieczęci stosowanych w sprawie referendum i wyborów w sposób określony prawem;
9) prowadzenie rejestru druków ścisłego zarachowania w zakresie swojej właściwości;
10) prowadzenie obsługi funduszu świadczeń socjalnych, w tym naliczanie odpisu na ZFŚS po uprzednim otrzymaniu niezbędnych danych ze stanowiska ds. kadr;
11) wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym;
12) prowadzenie rejestru i rozliczanie zaliczek;
13) prowadzenie ewidencji podatku od umów- zleceń;
14)współpracowanie ze skarbnikiem w projektowaniu budżetu gminy i sprawozdaniu z jego realizacji.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. pełny wymiar czasu pracy;
 2. miejsce pracy: Urząd Gminy Bobrowice, 66-627 Bobrowice 131, stanowisko pracy znajduje się na parterze;
 3. budynek nie jest przystosowany do poruszania się wózkami inwalidzkimi;
 4. stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, praca w zespole, bezpośredni kontakt z klientami;
 5. praca przy obsłudze monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie;
 6. praca o charakterze administracyjno - biurowym;
 7. praca w godz. 7.00 - 15.00 (wtorek-piątek),  8.00-16.00 (poniedziałek);
 8. w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, organizuje się służbę przygotowawczą;
 9. zatrudnienie od dnia 1.07.2019r.
Informacja: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.

V. Wymagane dokumenty:

1)   list motywacyjny;
2)   życiorys  (CV);
3)   kserokopie świadectw pracy;
4)   kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie
o stanie odbytych studiów);
5)   inne dodatkowe dokumenty o posiadanych  kwalifikacjach i umiejętnościach;
6)   oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
7)   oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-03-22 14:00:00
b. Sposób:
7. Wymagane dokumenty aplikacyjne w zaklejonej kopercie należy składać osobiście  
w sekretariacie  Urzędu Gminy Bobrowice (pokój  Nr 14)  lub przesłać pocztą na adres: Urząd  Gminy  Bobrowice, Bobrowice Nr 131,  66-627  Bobrowice z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko ds. publiczno-prawnych rozliczeń finansowych i kasyw  terminie  do dnia 22 marca 2019 r. do godz. 1400. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

VII. Informacje dodatkowe:

8. Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne określone  w ogłoszeniu zostanie przeprowadzone w dniu 26 marca 2019 r. w Urzędzie Gminy  Bobrowice pokój nr 15 o godz. 1000.
 
9. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Bobrowice (www.bip.bobrowice.pl) oraz tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Bobrowice.
 
10. RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Urzędzie Gminy Bobrowice dostępna jest na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Bobrowice http://www.bip.bobrowice.pl/200/Klauzula_RODO/
 
11. Wszelkich informacji na temat naboru udziela Pani Beata Wasyłyk-Sosnowska – Sekretarz  Gminy  tel. (68) 391-92-13 (w godz. pracy urzędu).
 
12. Wójt Gminy Bobrowice zastrzega sobie prawo odwołania naboru bez podania przyczyny.
 
Bobrowice, dnia 6 marca 2019 r.                                                    
 
 
                                                                                             Wójt Gminy
 
                                                                                        Wojciech Wąchała

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyla informację: Beata Wasyłyk-Sosnowska Data wytworzenia informacji: 2019-03-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Wasyłyk-Sosnowska Data wprowadzenia do BIP 2019-03-07 07:41:19
Wprowadził informację do BIP: Bartosz Dzień Data udostępnienia informacji: 2019-03-07 07:41:24
Osoba, która zmieniła informację: Bartosz Dzień Data ostatniej zmiany: 2019-03-28 12:17:17
Artykuł był wyświetlony: 676 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu