ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 13Drukuj informację Ogłoszenie numer: 13

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrowicach

Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrowicach

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: nie dotyczy

Data udostępnienia: 2019-02-12

Ogłoszono dnia: 2019-02-12 13:18:58 przez Beata Wasyłyk-Sosnowska

Termin składania dokumentów: 2019-02-22 10:00:00

Nr ogłoszenia: 13

Zlecający: Wójt Gminy Bobrowice

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1)Wykształcenie wyższe oraz specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508).
2) Staż pracy: 5 lat, w tym minimum 3 lata w pomocy społecznej.
3) Prawo jazdy kat. B.
4) Znajomość regulacji prawnych z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, postępowania wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej, dodatków mieszkaniowych  i energetycznych, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, postępowania administracyjnego, kodeksu pracy, finansów publicznych, samorządu gminnego, ochrony danych osobowych.
5) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.
6)Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.
7) Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.
b. Wymagania dodatkowe:
1) Umiejętność kierowania zespołem pracowników.
2) Umiejętność praktycznego stosowania przepisów.
3) Umiejętność analizy dokumentów i sporządzania pism urzędowych.
4) Umiejętność poprawnego formułowania decyzji administracyjnych.
5) Predyspozycje osobowościowe tj.: kreatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność skutecznego komunikowania się, odpowiedzialność, terminowość, rzetelność; sumienność, obowiązkowość, bezstronność, łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, wysoka kultura osobista.
6) Bardzo dobra organizacja czasu pracy.
7) Aktywność w doskonaleniu własnych umiejętności.
8) Znajomość procedur i praktyka w zakresie pozyskiwania środków unijnych i innych środków pozabudżetowych przeznaczonych na statutową działalność Ośrodka.
9) Dyspozycyjność.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) Kierowanie działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz reprezentowanie go na zewnątrz.
2) Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych, pomocy  i innych wynikających z przepisów prawa przekazanych do kompetencji i statutu jednostki.
3) Organizacja pracy w GOPS na poszczególnych stanowiskach pracy, zapewniająca sprawne wykonywanie zadań.
4) Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych.
5) Nadzór merytoryczny nad pracą pracowników i kontrola dokumentacji prowadzonej przez pracowników.
6) Analizowanie i ocenianie zjawisk powodujących zapotrzebowanie na świadczenia
z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń.
7) Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w trudnych sytuacjach życiowych osobom potrzebującym.
8) Współdziałanie z instytucjami, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami oraz zakładami pracy w celu realizacji zadań społecznych.
9) Sprawowanie nadzoru i odpowiedzialność za majątek GOPS.
10) Przygotowanie i składanie informacji i sprawozdań dotyczących funkcjonowania GOPS.
11) Pozyskiwanie środków pozabudżetowych, w tym unijnych na działalność Ośrodka.
12) Informowanie przełożonego o stanie prowadzonych spraw i zaistniałych problemach.
13) Aktualizowanie, opracowywanie i realizacja Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.
14) Przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń dot. działalności Ośrodka.
15) Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy Bobrowice.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

1) Stanowisko: urzędnicze, kierownicze.
2) Wymiar czasu pracy: pełny etat.
3) Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrowicach
4) Praca jednozmianowa.
5) Praca przy komputerze.
6) Praca z klientem.

V. Wymagane dokumenty:

1) List motywacyjny.
2) Życiorys  (CV).
3) Kserokopie świadectw pracy.
4)Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie
o stanie odbytych studiów).
5) Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych  kwalifikacjach i umiejętnościach.
6) Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
7) Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-02-22 10:00:00
b. Sposób:
6. Wymagane dokumenty aplikacyjne w zaklejonej kopercie należy składać osobiście  
w sekretariacie  Urzędu Gminy Bobrowice (pokój  Nr 14)  lub przesłać pocztą na adres: Urząd  Gminy  Bobrowice, Bobrowice Nr 131,  66-627  Bobrowice z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  terminie  do dnia 22 lutego 2019r. do godziny 1000. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

VII. Informacje dodatkowe:

7. Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne określone  w ogłoszeniu zostanie przeprowadzone w dniu 25 lutego 2019 r., w Urzędzie Gminy  Bobrowice pokój nr 15 o godz. 1100.
 
8. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Bobrowice (www.bip.bobrowice.pl) oraz tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Bobrowice.
 
9. RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia   w Urzędzie Gminy Bobrowice dostępna jest na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Bobrowice http://www.bip.bobrowice.pl/200/Klauzula_RODO/
 
10. Wszelkich informacji na temat naboru udziela Pani Beata Wasyłyk-Sosnowska – Sekretarz  Gminy  tel. (68) 391-92-13 (w godz. pracy urzędu).
 
11. Wójt Gminy Bobrowice zastrzega sobie prawo odwołania naboru bez podania przyczyny.
 
Bobrowice, dnia 12.02.2019 r.
                                 Wójt Gminy
 
                                                                                     Wojciech Wąchała

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Beata Wasyłyk-Sosnowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-02-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Wasyłyk-Sosnowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-02-12 13:18:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bartosz Dzień
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-02-12 13:18:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bartosz Dzień
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-02-28 07:30:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
739 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony