Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 3

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Co i jak załatwić w urzędzie? 403316
Stanowiska 285069
Sprawy 361107
Gmina 31110
Statut gminy 11735
Plany, programy, strategie 27262
Jednostki organizacyjne 16376
Sołectwa 23615
Raport o stanie Gminy 780
Wójt Gminy 23488
Zarządzenia Wójta 1921595
Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta 27942
Rada Gminy 19043
Radni 12198
Przewodniczący Rady Gminy 10975
Komisje Rady Gminy 13068
Terminy posiedzeń komisji 265
Komisja Budżetu i gospodarki komunalnej 876
Komisja Oświaty i spraw społecznych 1081
Komisja Turystyki, kultury i ochrony środowiska 2084
Komisja Rewizyjna 473
Komisja Skarg, wniosków i petycji 441
Plan pracy Komisji 33329
Posiedzenia Komisji Rady Gminy (protokoły) 94220
Sesje Rady Gminy (terminy obrad) 95030
Sesje Rady Gminy (protokoły) 40624
Uchwały Rady Gminy 1919284
Projekty uchwał 3670
Interpelacje i zapytania radnych 1698
Dudzic Łukasz 3689
Grudziński Andrzej 5480
Hałupka Anna 767
Kamerduła Łukasz 1213
Koronka Kamil 284
Kowalewski Łukasz 764
Kozakowska Monika 1098
Leśko Jakub 319
Łukaszewicz Janina 289
Murawa Marcin 4483
Piechowiak Marek 266
Sergiel Łukasz 1641
Szajek Iwona 4200
Tracz Lucjan 829
Wiktorski Krzystof 6666
Imienne wykazy głosowań radnych 2637
SESJE.PL Portal mieszkańca 0
Urząd Gminy 30000
Regulamin organizacyjny 17543
Kontrola zarządcza 34677
Utrzymanie czystości 16990
Komunikacja w języku migowym 6806
nieodpłatna pomoc prawna 694
Oświadczenia majątkowe 702011
Budżet i finanse 21595
Budżet gminy 33505
Projekt budżetu gminy 19522
Sprawozdania finansowe 40382
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 47050
Sprawozdania budżetowe 58522
Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Bobrowice 14627
Ulgi i pomoc publiczna 12033
Dane publiczne - wykazy, informacje 10103
Podatki i opłaty lokalne 16932
Uchwały dotyczący podatków i opłat lokalnych 14362
Wzory deklaracji podatkowych 10827
Akty prawne 1575396
Przetargi 129663
Zamówienia publiczne 107324
Aktualne 335026
W toku 247253
Wyniki 247591
Archiwalne 250612
Wyniki innych postępowań 227374
Plan postępowań o udzielenie zamówień 3622
Gospodarka nieruchomościami 2775
Przetargi 9225
Ogłoszenia i wykazy 21151
Użytkowanie wieczyste 682
Stawki czynszu 1062
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 39175
Aktualne 11792
W toku 27517
Wyniki 75110
Klauzula RODO 1250
Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek 28041
Nabór kandydatów na ławników sądowych w kadencji 2020-2023 1167
Wybory 11372
Parlamentarne 2019 1684
Parlamentarne UE 2019 3125
Samorządowe 2018 15858
Wybory Prezydenta RP 2015 38722
Wybory sołtysów 2015 29043
Samorządowe 2014 76582
Wybory sołtysów 2019 1284
Wybory ławników 2016-2019 7173
Parlamentarne 2015 26169
Parlamentarne UE 48545
Referendum 2574
Referendum 06.09.2015 24539
Ogłoszenia 554071
Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 7084
Konsultacje społeczne w m. Brzezinka 10411
Ochrona Środowiska 21866
Jakość powietrza 147
Użytki ekologiczne 4850
Selektywna zbiórka odpadów 5795
Usuwanie azbestu 7622
Efektywność energetyczna 254
Gospodarka wodno-ściekowa 123
Koncepcje 94
Jakość wody 1257
Łowiectwo 697
książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym 1364
Plan polowań zbiorowych 5946
Susza 377
Planowanie przestrzenne 296
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 432
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 425
Wyłożenie do publicznego wglądu 57
Rejestr wniosków do planów miejscowych 70
Rejestry, ewidencje 18016
Rejestr działalności regulowanej 7302
Rejestr informacji o środowisku 1109203
Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarski 4806
Rejestr instytucji kultury 6889
Ochrona danych osobowych 9030
Pozostałe 9934
Organizacje pozarządowe 20476
Otwarte konkursy ofert 96456
Oferty poza konkursowe 35754
Programy, konsultacje, sprawozdania 49483
Dokumenty do pobrania 10430
Działalność lobbingowa 11834
Petycje 6483
Złożone do Rady Gminy w Bobrowicach 8618
Złożone do Wójta Gminy Bobrowice 18107
Zbiorcze informacje o petycjach 4511
Archiwum BIP 0
Dostęp do informacji publicznej 4878
Podstawa prawna 2602
Zasady udostępniania informacji publicznej 2895
Wniosek o udostępnienienie informacji publicznej 3525
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 4169
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedziami 661
Rodo 3647

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 2839395
Redakcja biuletynu 6903
Mapa serwisu 6227
Statystyki 6221
Kanały RSS 5012
Kontakt 71084