Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 3

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Co i jak załatwić w urzędzie? 375056
Stanowiska 261087
Sprawy 334170
Gmina 29653
Statut gminy 10567
Plany, programy, strategie 25002
Jednostki organizacyjne 15312
Sołectwa 21928
Raport o stanie Gminy 336
Wójt Gminy 22528
Zarządzenia Wójta 1762960
Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta 25216
Rada Gminy 18383
Radni 11554
Przewodniczący Rady Gminy 10111
Komisje Rady Gminy 12048
Terminy posiedzeń komisji 185
Komisja Budżetu i gospodarki komunalnej 340
Komisja Oświaty i spraw społecznych 434
Komisja Turystyki, kultury i ochrony środowiska 876
Komisja Rewizyjna 140
Komisja Skarg, wniosków i petycji 155
Plan pracy Komisji 30121
Posiedzenia Komisji Rady Gminy (protokoły) 79035
Sesje Rady Gminy (terminy obrad) 87187
Sesje Rady Gminy (protokoły) 37010
Uchwały Rady Gminy 1761241
Projekty uchwał 2211
Interpelacje i zapytania radnych 1477
Dudzic Łukasz 1906
Grudziński Andrzej 3337
Hałupka Anna 504
Kamerduła Łukasz 718
Koronka Kamil 218
Kowalewski Łukasz 472
Kozakowska Monika 670
Leśko Jakub 247
Łukaszewicz Janina 224
Murawa Marcin 2425
Piechowiak Marek 207
Sergiel Łukasz 978
Szajek Iwona 2281
Tracz Lucjan 528
Wiktorski Krzystof 3339
Imienne wykazy głosowań radnych 1541
SESJE.TV 0
Urząd Gminy 29151
Regulamin organizacyjny 15987
Kontrola zarządcza 32647
Utrzymanie czystości 16015
Komunikacja w języku migowym 6556
nieodpłatna pomoc prawna 378
Oświadczenia majątkowe 656117
Budżet i finanse 21148
Budżet gminy 30172
Projekt budżetu gminy 17773
Sprawozdania finansowe 37980
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 41865
Sprawozdania budżetowe 51372
Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Bobrowice 13205
Ulgi i pomoc publiczna 10935
Dane publiczne - wykazy, informacje 9183
Podatki i opłaty lokalne 15861
Uchwały dotyczący podatków i opłat lokalnych 13571
Wzory deklaracji podatkowych 10350
Akty prawne 1425388
Przetargi 125005
Zamówienia publiczne 103779
Aktualne 314979
W toku 228700
Wyniki 228916
Archiwalne 231737
Wyniki innych postępowań 208918
Plan postępowań o udzielenie zamówień 3075
Gospodarka nieruchomościami 2596
Przetargi 7372
Ogłoszenia i wykazy 16623
Użytkowanie wieczyste 422
Stawki czynszu 477
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 36904
Aktualne 11178
W toku 25817
Wyniki 69279
Klauzula RODO 863
Nabór kandydatów na wolne stanowiska kierownicze publicznych szkół i placówek 25377
Nabór kandydatów na ławników sądowych w kadencji 2020-2023 477
Wybory 11053
Parlamentarne 2019 118
Parlamentarne UE 2019 1583
Samorządowe 2018 12036
Wybory Prezydenta RP 2015 35706
Wybory sołtysów 2015 26297
Samorządowe 2014 71349
Wybory sołtysów 2019 828
Wybory ławników 2016-2019 6492
Parlamentarne 2015 23904
Parlamentarne UE 44765
Referendum 2476
Referendum 06.09.2015 22474
Ogłoszenia 506811
Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 6744
Konsultacje społeczne w m. Brzezinka 9846
Ochrona Środowiska 20741
Jakość wody 30667
Użytki ekologiczne 4507
Selektywna zbiórka odpadów 5164
Usuwanie azbestu 6680
Efektywność energetyczna 193
Łowiectwo 573
książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym 930
Plan polowań zbiorowych 3260
Susza 109
Planowanie przestrzenne 92
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 99
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 90
Wyłożenie do publicznego wglądu 12
Rejestr wniosków do planów miejscowych 13
Rejestry, ewidencje 17170
Rejestr działalności regulowanej 6922
Rejestr informacji o środowisku 1034426
Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarski 4442
Rejestr instytucji kultury 6451
Ochrona danych osobowych 8319
Pozostałe 8988
Organizacje pozarządowe 19554
Otwarte konkursy ofert 90773
Oferty poza konkursowe 32876
Programy, konsultacje, sprawozdania 45526
Dokumenty do pobrania 9580
Działalność lobbingowa 10529
Petycje 5951
Złożone do Rady Gminy w Bobrowicach 7241
Złożone do Wójta Gminy Bobrowice 14883
Zbiorcze informacje o petycjach 3973
Archiwum BIP 0
Dostęp do informacji publicznej 4472
Podstawa prawna 2359
Zasady udostępniania informacji publicznej 2626
Wniosek o udostępnienienie informacji publicznej 3132
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 3685
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedziami 601
Rodo 2595

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 2635762
Redakcja biuletynu 6746
Mapa serwisu 6071
Statystyki 6068
Kanały RSS 4839
Kontakt 65822