ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zasady udostępniania informacji publicznej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-11-08 07:15:03

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja publiczna jest udostępniana poprzez:
  • publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej – jest to forma udostępnienia, która ma pierwszeństwo przed innymi, np. w sytuacji, w której informacja publiczna została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej, nie podlega ona już udostępnieniu na wniosek; odpowiadając wnioskodawcy należy wskazać tylko na jakiej stronie Biuletynu została ona zamieszczona;
  • udostępnienie na wniosek w formie pisemnej, elektronicznej lub ustnej; jeżeli niezwłoczne udzielenie informacji  na wniosek w formie ustnej nie jest możliwe, wnioskodawca informowany jest o możliwości złożenia wniosku w formie pisemnej lub elektronicznej;
  • wyłożenie lub wywieszenie w miejscach ogólnie dostępnych;
  • dostęp do posiedzeń organów władzy publicznej pochodzącej z powszechnych wyborów oraz dostęp do materiałów dokumentujących te posiedzenia.
Odmowa udostępnienia informacji może nastąpić w sytuacji:
  • gdy inna ustawa szczegółowo określa odmienne zasady i tryb dostępu do informacji publicznej, przepisy tej innej ustawy mają pierwszeństwo przed przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej (ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna);
  • informacji przetworzonej – ale tylko wtedy, gdy wnioskodawca nie wykaże szczególnego interesu publicznego w uzyskaniu przedmiotowej informacji;
  • ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy -  ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz w przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.
 Odmowa udostępnienia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.
 
Termin udostępnienia informacji publicznej
Informacji publicznej udziela się w terminie do 14 dni od daty wpływu wniosku.
Jeżeli jednak nie może być ona udostępniona w tym terminie, podmiot zobowiązany powiadamia (w terminie do 14 dni od daty wpływu wniosku) o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację - nie dłuższym jednak, niż 2 miesiące od złożenia wniosku.
 
Koszty związane z udostępnieniem informacji publicznej na wniosek
Udostępnienie informacji publicznej co do zasady jest bezpłatne. Jeżeli udostępnienie informacji publicznej wymaga poniesienia dodatkowych kosztów związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot zobowiązany może żądać od wnioskodawcy pokrycia poniesienia wydatków w wysokości odpowiadającej tym kosztom. 
 
Tryb odwoławczy
Od decyzji odmawiającej udostępnienia informacji publicznej przysługuje wnioskodawcy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Bobrowice

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Bobrowice
Osoba, która wytworzyla informację: Beata Wasyłyk-Sosnowska Data wytworzenia informacji: 2016-11-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Wasyłyk-Sosnowska Data wprowadzenia do BIP 2016-11-08 07:15:03
Wprowadził informację do BIP: Bartosz Dzień Data udostępnienia informacji: 2016-11-08 07:15:06
Osoba, która zmieniła informację: Bartosz Dzień Data ostatniej zmiany: 2016-11-08 07:15:06
Artykuł był wyświetlony: 1304 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Bobrowice
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu